top of page

Webinar Series | June 15th & 16th

Đăng ký tham gia hội thảo trực tuyến đầu tiên dành riêng cho giáo viên từ Mẫu giáo đến lớp 6 tại Việt Nam. Chuỗi hội thảo trực tuyến miễn phí gồm bốn phần sau đây sẽ giải quyết các vấn đề quan trọng mà giáo viên ở Việt Nam đang phải đối mặt vào năm 2024.

 

Chuỗi hội thảo sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng công nghệ trong lớp học để:

  • Làm cho cuộc sống của giáo viên dễ dàng hơn - ít công việc hơn, năng suất cao hơn.

  • Loại bỏ rào cản trong việc dạy tiếng Anh nếu bạn không nói thông thạo tiếng Anh.

  • Tích hợp STEAM vào việc giảng dạy tiếng Anh của bạn.

  • Sử dụng công nghệ để hỗ trợ trong việc quản lý hành vi học sinh và kết quả bài tập về nhà.

Register your interest in attending the first ever webinar series specifically for Pre-Kindergarten to Grade 6 teachers in Vietnam.  This free four part webinar series will address key issues facing teachers in Vietnam in 2024. 

 

The webinar series will show you how to use technology in the classroom to:

  • make life easier for teachers - less work, more productivity.

  • remove barriers for teaching English if you are not a fluent English speaker.

  • integrate STEAM into your English teaching.

  • use technology to assist with student behaviour management and homework outcomes.

Branding

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Read More >

Storytelling

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Read More >

DESIGN

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Read More >

Consulting

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Read More >

Get a Quote

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

Thanks for submitting!

bottom of page